Kasy Fiskalne ONline ! Gregor Włocławek


Idź do treści

FORMULARZE

LP

NAZWA FORMULARZA

DOC

PDF

i-PDF

WZÓR

1

Wniosek o wyrejestrowanie kas z ewidencji kas. ( do US )

..

....

 

2

Zgłoszenie / aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy.

 

   

3

Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy.

       

4

Zgłoszenie / aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy.

 

   
 

Zmiana miejscs użytkowania kasy fiskalnej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.
( Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 30 kwietnia 2019 r., Poz. 816 )

§ 23.

1. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego,
podatnik w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności składa do właściwego po zmianie naczelnika
urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do rozporządzenia,
w celu zarejestrowania w prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego ewidencji kasy pod dotychczasowym numerem
ewidencyjnym.

2. Podatnik w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii
informuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając aktualizację zgłoszenia danych dotyczących kasy,
według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. W przypadku zmiany miejsca używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii podatnik zapewnia
dokonanie zmiany w książce kasy w zakresie określenia miejsca używania kasy oraz zapewnia dokonanie zmiany danych
zapisanych w pamięci kasy dotyczących adresu punktu sprzedaży, w którym po dokonanej zmianie kasa będzie używana.

4. Zmiana miejsca używania kasy nie wymaga dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej.

       

5


A
B

Pełnomocnictwo szczególne. ( np do odczytu pamięci fiskalnej w US
oraz do odczytu pamięci fiskalnej i likwidacji kasy fiskalnej w US )
Druk PPS-1(2) (wzór nr 2) obowiązuje od 01.03.2017 roku.

A. wersja do podpisu ( wersja wypełniona, pkt. E ):
1. protokołu z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej,
2. wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas.

B. wersja czysta, niewypełniona.

 


   

6

US we Włocławku / Opłata skarbowa Urząd Miasta Włocławek.

     

7

Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży
przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

 

   
           
           
 
 

i-PDF - interaktywny dokument PDF ( dłuższy czas otwierania formularza )

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego