Kasy Fiskalne Gregor Włocławek 1993-2023 Terminale płatnicze


Idź do treści

PRZEGLĄD KASY ( DRUKARKI ) FISKALNEJ

ZGŁOSZENIE PRZEGLĄDU KASY ( DRUKARKI ) FISKALNEJ

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU*:

* - pola obowiązkowe

Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach technicznych kas i drukarek fiskalnych.

Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2019 r. Poz. 816.

Rzporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie kas rejestrujących.

Rozdział 2. Oddział 1.

§ 9.
1. Podatnicy używający kas:
4) poddają kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu wykonywanemu
przez podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis,
w terminach określonych w § 54;
6) prowadzą i przechowują książkę kasy oraz przechowują programy,
o których mowa w przepisach o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach
technicznych) dla kas, przez okres używania kasy oraz udostępniają je na żądanie
właściwych organów; w przypadku kas stacjonarnych książkę kasy, a także programy,
przechowuje się w miejscu używania kasy;
7) dokonują wpisów do książki kasy przewidzianych do wykonania przez podatnika
oraz umożliwiają dokonanie wpisów do książki kasy podmiotowi prowadzącemu
serwis główny lub podmiotowi prowadzącemu serwis;
8) powiadamiają niezwłocznie naczelnika urzędu skarbowego o utracie książki kasy;
9) występują niezwłocznie do podmiotu prowadzącego serwis główny
o wydanie duplikatu książki kasy w przypadku jej utraty.

Rozdział 4.

§ 54.
1. Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, termin pierwszego obowiązkowego
przeglądu technicznego jest liczony od dnia dokonania fiskalizacji.
5. Obowiązkowego przeglądu technicznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, podatnik nie dokonuje
w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pod warunkiem że w tym okresie
nie prowadzi ewidencji. Obowiązkowego przeglądu technicznego w przypadku,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, podatnik dokonuje po wznowieniu działalności
gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji.
6. Termin określony w ust. 1 i 2 jest liczony zgodnie z przepisami art. 12 § 3–5 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.


Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2019 r. Poz. 820.

Rzporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących
oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

§ 5.
2. Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup w przypadkach:
1) niepoddania w obowiązujących terminach kas rejestrujących obowiązkowemu
przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis,


Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego